Η στατιστική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, ανάλυση, παρουσίαση και ερμηνεία δεδομένων. Η χρήση στατιστικής ήταν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας. Η διεξαγωγή στατιστικών μελετών βρίσκει εφαρμογή σε ένα μεγάλο μέρος επιστημονικών πεδίων. Η εταιρία μας παρέχει υποστήριξη στην επιμέλεια στατιστικών αναλύσεων όσον αφόρα κοινωνιολογικές, ιατρικές, διατροφολογικές, τουριστικές, οικονομικές, επιχειρηματικές έρευνες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστωτε μελέτης η υποστήριξητης πραγματοποιείται με τη χρήση διαφορετικών στατιστικών πακέτων με κυριότερα τα SPSS, MiniTab, STATISTICA, R και S-PLUS.

Η εταιρία μας ειδικεύεται στην πραγματοποίηση στατιστικών μελετών από έμπειρους στατιστικολόγους υποστηρίζοντας όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα καλύπτει υπηρεσίες γνωμοδότησης σχετικά με:

  • Τη σύνταξη του ερωτηματολόγιου της έρευνας
  • Το διαμοιρασμό των ερωτηματολογίων βάση της ενδεδειγμένης μεθόδου δειγματοληψίας (Απλή τυχαία, Στρωματοποιημένη, Κατά συστάδες, κλπ) ή την συλλογή των δεδομένων από τοπικές και διεθνείς βάσεις
  • Την καταχώρηση των συλλεγόμενων δεδομένων στο χρησιμοποιούμενο στατιστικό πακέτο
  • Την παρουσίαση της ερευνητικής μεθοδολογίας που ακολουθείται
  • Την αποσαφήνιση των ερευνητικών υποθέσεων που θα ελεγχθούν καθώς και των στατιστικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν (Περιγραφική στατιστική, Ανάλυση συσχέτισης, t-test, ANOVA, Factor analysis, Cluster analysis, Ανάλυση παλινδρόμησης, Μη παραμετρικές μέθοδοι)
  • Την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την απεικόνιση διαγραμματική και πινάκων καθώς και το σχολιασμό τους
  • Την αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και την κριτική προσέγγιση τους βάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας

Παράλληλα, η εταιρία μας παρέχει δωρεάν επεξήγηση όλων των διαδικασιών, τεχνικών και στατιστικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν έως την πλήρη κατανόηση τους από τον άμεσα ενδιαφερόμενο