Το SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων το οποίο παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς ευέλικτης και ολοκληρωμένης επεξεργασίας πληροφοριών.

Η εκμάθηση του SPSS υποστηρίζεται από παράλληλη παρουσίαση της στατιστικής θεωρίας που “κρύβεται” πίσω από κάθε στατιστικό εργαλείο μέσα από ένα πρόγραμμα 5 διαλέξεων που καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των λειτουργιών του συγκεκριμένου στατιστικού πακέτου.

1η Διάλεξη
1. Εισαγωγή δεδομένων
2. Καθορισμός μεταβλητών
3. Επεξεργασία – Τροποποίηση – Δημιουργία μεταβλητών
4. Πίνακες κατανομής συχνοτήτων – Δημιουργία και επεξεργασία γραφημάτων

2η Διάλεξη
1. Περιγραφική στατιστική (Μέτρα θέσης, Μέτρα διασποράς, Λοξότητα-Κύρτωση)
2. Έλεγχοι κανονικότητας (Kolmogorov-Smirnov/Saphiro-Wilk test)
3. Παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων (t-test, ANOVA, χ2, Συσχέτιση κατά Pearson)

3η Διάλεξη
1. Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων (Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, Wilcoxon test, Συσχέτιση κατά Spearman)
2. Ανάλυση παλινδρόμησης (OLS, Logistic Regression, Ordinal Regression)
3. Αξιοπιστία δεδομένων (Cronbach’s Alpha)

4η Διάλεξη
1. Ανάλυση παραγόντων (Factor analysis)
2. Ανάλυση αντιστοιχιών (Correspondence analysis)
3. Βέλτιστη κλιμακοποίηση (Optimal scaling)

5η Διάλεξη
1. Διαχείριση μεταβλητών πολλαπλών δεδομένων
2. Έλεγχος Ποιότητας (Quality Control – Pareto Charts, Control Charts)
3. Προβλεψιμότητα (Auto-correlations, Cross-correlations, Sequence Charts)
4. Σύνοψη