Το EViews (Econometric Views) είναι το ποιο δημοφιλές οικονομετρικό πακέτο για την ανάλυση κυρίως χρονολογικών σειρών. Παράλληλα, το EViews μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή γενικών στατιστικών αναλύσεων, αλλά και οικονομετρικών μελετών για διαστρωματικά στοιχεία ή panel data, καθώς και για τη διενέργεια προβλέψεων.

Το σεμινάριο 5 διαλέξεων που προσφέρουμε καλύπτει όλα τα βασικά σημεία της σύγχρονης οικονομετρικής ανάλυσης με παράλληλη εκμάθηση της οικονομετρικής θεωρίας.

1η Διάλεξη
1. Εισαγωγή δεδομένων
2. Υπολογισμός/τροποποίηση μεταβλητών – Λογαριθμικός μετασχηματισμός δεδομένων
3. Περιγραφική στατιστική – Δημιουργία γραφημάτων

2η Διάλεξη
1. Έλεγχοι υποθέσεων – Συσχέτιση
2. Γραμμική Παλινδρόμηση OLS
3. Πολυσυγγραμικότητα-Αυτοσυσχέτιση-Ετεροσκεδαστικότητα
4. Κανονικότητα κατάλοιπων

3η Διάλεξη
1. Στασιμότητα (Unit root test)
2. Συνολοκλήρωση (Engle-Granger/Johansen)
3. Έλεγχος αιτιότητας (Granger Causality)

4η Διάλεξη
1. ARCH effects/Μοντέλα GARCH
2. PROBIT-LOGIT-TOBIT

5η Διάλεξη
1. Panel Data Analysis
2. Σύνοψη