Η οικονομετρία αναφέρεται κυρίως στην ποσοτική πλευρά της οικονομικής επιστήμης και προσπαθεί να δώσει εμπειρικό περιεχόμενο στις «αφηρημένες» σχέσεις της οικονομικής θεωρίας. Στην οικονομετρία η μαθηματικο-οικονομική και η στατιστική ανάλυση και έρευνα χρησιμοποιούνται συνδυασμένα, με κύριο αντικειμενικό σκοπό την εμπειρική εκτίμηση των σχέσεων αυτών αλλά και την επαλήθευση της οικονομικής θεωρίας.

Η εταιρία μας παρέχει πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση οικονομετρικών μελετών με τη χρήση των ποιο σύγχρονων οικονομετρικών πακέτων όπως το EViews, το STATA, το GRETL, το J-Multi και το Microfit από πλήρως εξειδικευμένους επιστήμονες. Η διαδικασία γνωμοδότησης των οικονομετρικών μελετών καλύπτει υποστήριξη σχετικά με:

 • Τη συλλογή και καταχώρηση των δεδομένων της έρευνας στο χρησιμοποιούμενο οικονομετρικό πακέτο
 • Την αλγεβρική παρουσίαση του οικονομετρικού υποδείγματος και τη σύνδεση του με την οικονομική θεωρία
 • Την αποσαφήνιση των οικονομετρικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται
 • Την παρουσίαση των ελεγχόμενων στη μελέτη υποθέσεων
 • Την εκτίμηση και έλεγχο του υποδείγματος βάση των προκαθορισμένων ερευνητικών υποθέσεων
 • Την παράθεση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την οικονομετρική μελέτη, τη σύνδεση τους με την οικονομική θεωρία καθώς και τον κριτικό σχολιασμό τους βάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

Οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζονται στη διεξαγωγή οικονομετρικών μελετών και οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τη φύση των δεδομένων της ανάλυσης (Χρονολογικές σειρές, Διαστρωματικά στοιχεία ή Panel data) είναι:

 • Η παλινδρόμηση μέσω OLS, PROBIT, LOGIT και ARCH/GARCH μοντέλων
 • Η εκτίμηση τυχόν προβλημάτων πολυσυγγραμικότητας, αυτοσυσχέτισης ή ετεροσκεδαστικότητας στα κατάλοιπα
 • Ο έλεγχος ύπαρξης ή μη μοναδιαίας ρίζας (στασιμότητα)
 • Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης με τις τεχνικές των Engle-Granger και Johansen
 • Ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομετρικής μελέτης παρέχεται δωρεάν επεξήγηση των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και παρουσίαση της διαδικασίας εκτίμησης των αποτελεσμάτων