Το πακέτο EViews είναι μια εφαρμογή για περιβάλλον Windows της οποίας σκοπός είναι η ανάλυση οικονομικών δεδομένων, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε γραφική μορφή και η κατασκευή οικονομετρικών υποδειγμάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση πολιτικής, διάφορες προσομοιώσεις κλπ. Το πακέτο EViews περιλαμβάνει μια μεγάλη σειρά τεχνικών εκτίμησης οικονομικών υποδειγμάτων (μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, μέθοδοι για συστήματα, μη γραμμικά και δυναμικά υποδείγματα κοκ), μεθόδους για προβλέψεις και γραφικά, μη παραμετρικές μεθόδους για την εκτίμηση συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας κλπ.

Χρησιμοποιείται κυρίως όταν θέλουμε να αναλύσουμε οικονομικές χρονολογικές σειρές σε ένα επίπεδο ανάλυσης που υπερβαίνει την απλή στατιστική ανάλυση και προσεγγίζει περισσότερο την σύγκριση και εκτίμηση εναλλακτικών υποδειγμάτων, την διεξαγωγή προβλέψεων με εναλλακτικά υποδείγματα, την διεξαγωγή πολύπλοκων οικονομετρικών ελέγχων (πχ σταθερότητα του υποδείγματος, έλεγχοι για αυτοσυσχέτιση και λανθασμένη εξειδίκευση, έλεγχοι περιορισμών που θέτει η οικονομική θεωρία στις παραμέτρους κλπ).