Εισαγωγή δεδομένων στο SPSS

Μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα στον data editor ένα-ένα (από το πληκτρολόγιο), είτε από ένα αρχείο (π.χ. αρχείο δεδομένων του SPSS (.sav) ή αρχείο κειμένου (.txt) ή αρχείο του excel (.xls)) είτε με copy & paste από ένα άλλο ανοιχτό πρόγραμμα των Windows (π.χ. Excel ή Word) (από το μενού File/Open..)

Για την εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο απλά επιλέγουμε ένα κελί, πληκτρολογούμε την τιμή που θέλουμε και πατώντας Enter η τιμή καταχωρείται. Αν στη μεταβλητή (στήλη) που εισάγουμε τιμές δεν έχουμε ορίσει όνομα, τότε καταχωρείται αυτόματα ένα όνομα (π.χ. var00001). Από το μενού Data/Define Variable μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα μίας μεταβλητής.

Χαρακτηριστικά μεταβλητών

Κάθε μεταβλητή στο SPSS έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να τροποποιήσουμε επιλέγοντας Variable View (κάτω αριστερά στον SPSS Data editor):

Name (όνομα), π.χ. Chol, sex, age (μέχρι 8 χαρακτήρες)

Type (τύπος), π.χ. Numeric, String, Date κ.α.

Width (μέγιστος αριθμός ψηφίων για κάθε τιμή) π.χ. 8 χαρακτήρες

Decimals (δεκαδικά ψηφία), π.χ. 2 δεκαδικά

Label (ετικέτα μεταβλητής), π.χ. cholesterol, Date of measurement (μέχρι 256 χαρακτήρες)

Values (ετικέτα τιμής), π.χ. στην τιμή 1 μπορούμε να αντιστοιχήσουμε το value label «male» και στο 0 το «female» (μέχρι 60 χαρακτήρες) (για να εμφανίζονται στον Data editor τα value labels αντί των πραγ ματικών τιμών των μεταβλητών επιλέγουμε από το menu: View / value labels)

Missing values (ελλείπουσες τιμές οι οποίες εξαιρούνται από τις αναλύσεις), π.χ. μπορούμε να μην επιτρέπουμε missing values ή να ορίσουμε (σε μεταβλητές string) μέχρι 3 ειδών missing values, π.χ. ms1 (π.χ. απάντηση: δεν γνωρίζω), ms2 (π.χ. απάντηση: δεν απαντώ), ms3 (π.χ. δεν αφορά τον συγκεκριμένο ερωτώμενο η ερώτηση αυτή), κ.o.κ. Προσοχή, το κενό σε κελί μιας string μεταβλητής δεν λαμβάνεται αυτόματα ως missing value, αν θέλουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να δηλωθεί το κενό « » ως missing value.

Στις numeric μεταβλητές μπορούμε να ορίσουμε ένα διάστημα τιμών (συν μια συγκεκριμένη τιμή) μέσα στο οποίο οι τιμές θεωρούνται missing (π.χ. από 80 έως 100 και η τιμή 00 να θεωρούνται missing).

Columns (εύρος της στήλης στην οποία απεικονίζεται η μεταβλητή στον Data editor)

Align (στοίχιση τιμών μιας μεταβλητής: αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο)

Measure (είδος μεταβλητής). Μια numeric μεταβλητή μπορεί να είναι Scale (λαμβάνει τιμές σε μία κλίμακα, π.χ. μήκος, βάρος, περιεκτικότητα, χρόνος κτλ.), Ordinal (διατάξιμη ή ταξινομική, λαμβάνει πεπερασμένο πλήθος τιμών οι οποίες είναι διατεταγμένες π.χ. 1 = καθόλου, 2 = μέτρια , 3 = πολύ) ή Nominal (ονομαστική, μπορεί να λαμβάνει πεπερασμένο πλήθος τιμών οι οποίες δεν είναι διατάξιμες) ενώ μια String μπορεί να είναι Ordinal (π.χ. low, medium, high) ή Nominal (π.χ. male, female).

Επιλέγοντας Data View (κάτω αριστερά στον SPSS Data editor) επανερχόμαστε στα κελιά με τα δεδομένα.