Αρχείο Ιουλίου, 2013

Απλή γραμμική παλινδρόμηση

Στη στατιστική, γραμμική παλινδρόμηση είναι μια προσέγγιση μοντελοποίησης της σχέσης μιας απλής εξαρτημένης (dependent) μεταβλητής με μια ή περισσότερες ανεξάρτητες (independent) / μη ερμηνευτικές (explanatory) μεταβλητές

Δειγματοληπτικές τεχνικές

      To σύνολο των δεδομένων που θα συλλεχθούν, το οποίο θα είναι προφανώς ένα υποσύνολο του πληθυσμού, ονομάζεται δείγμα. Το δείγμα θα καλείται αντιπροσωπευτικό όταν όλα

Περί συσχέτισης και συντελεστών

Οι τιμές που μπορεί να πάρει ένας συντελεστής συσχέτισης είναι από -1 έως +1. Αρνητικές τιμές του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης δύο μεταβλητών σημαίνει ότι έχουμε την